Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer
 

Marijke Vissers - Studio sociaal

Van den Nestlei 26 bus 3

2018 Antwerpen
BTW: BE 0739.507.511

IBAN: BE27 7390 1887 3773

 

Artikel 1: Overeenkomst

Enkel de door de partijen ondertekende overeenkomst verbindt studio sociaal (de dienstverlener) en zijn opdrachtgever. Alle overeenkomsten, prijsoffertes en adviezen zijn vrijblijvend en binden studio sociaal niet. De overeenkomst komt tot stand na (schriftelijke) aanvaarding van de offerte of een op maat gemaakt contract voor een welbepaalde opdracht.

 

Artikel 2: Verbreking van de overeenkomst door de klant

Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens in de gevallen vermeld in de overeenkomst of mits instemming met de annulering van studio sociaal bij aangetekend schrijven. In geval van verbreking is de opdrachtgever altijd de totale waarde van de overeenkomst verschuldigd aan studio sociaal.

 

Artikel 3: Omschrijving van de dienstverlening en de prijs

De dienstverlening en de prijs worden omschreven in de offerte, in bijlage aan de overeenkomst of in de overeenkomst zelf. De prijs is exclusief; reiskosten, verblijfskosten, onkosten ter plaatse, 21% btw., tenzij anders vermeld. Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is studio sociaal hier niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij studio sociaal anders aangeeft. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Studio sociaal heeft te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren.

 

Artikel 4: Leveringstermijnen 

De termijnen voor de uitvoering van de overeenkomst worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien na de looptijd van de overeenkomst blijkt dat de opdrachtgever nog recht heeft op bepaalde onderdelen van een programma, zal studio sociaal uiterlijk tweemaal de opdrachtgever hieraan per e-mail herinneren. Wanneer de opdrachtgever aangeeft hier geen gebruik meer van te willen maken of als de opdrachtgever niet, onvoldoende of onduidelijk reageert, komen alle rechten te vervallen.

 

Artikel 5: Eigendomsoverdracht en verantwoordelijkheden 

De dienstverlening/beeldmateriaal blijft eigendom van studio sociaal tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten, interesten en forfaitaire vergoeding door de opdrachtgever.

 

Opdrachtgevers die deelnemen aan een programma, training, coaching, workshop… , zij het fysiek of online, en die op een of andere wijze kennisnemen van trainingen, presentaties, content en/of toegang hebben tot een online omgeving, social media, website e.d., zulks in de meest ruime zin van het woord, zullen zich ervan moeten vergewissen dat op alle informatie en werken van studio sociaal intellectueel eigendom rust en daarmee wordt beschermd. Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de meest ruime zin van het woord, door opdrachtgever aan derden van het bedoelde onder dit artikel is verboden.

 

De adviezen en tips die studio sociaal verstrekt aan de opdrachtgever via training, coaching, consultatie, literatuur, workshops, of na een andere dienstverlening, zijn strikt adviserend, coachend en richtinggevend. De opdrachtgever behoudt het volle risico voor de uitvoering van deze adviezen. Studio sociaal aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die uit de uitvoering van zijn advies voortvloeit.

 

Artikel 6: Publicatie

Studio sociaal behoudt zich het recht voor de gemaakte foto’s te gebruiken voor commerciële en portfolio doeleinden op het internet, waaronder maar niet uitsluitend de eigen website en social media kanalen, en in drukwerk. Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen het publiceren van foto’s waarop hij of zij duidelijk herkenbaar in beeld is, dan kan dit van tevoren worden aangegeven bij de fotograaf. De opdrachtgever kan ook achteraf een verzoek tot verwijdering van deze foto’s indienen bij de fotograaf.

 

Beeldmateriaal gemaakt door studio sociaal mag door de klant gedeeld worden op sociale media en zijn/haar website. Bij gebruik van de foto’s dient de naam van de fotograaf te allen tijde vermeld te worden. Bij gebruik van de foto’s op social media is dit mogelijk door middel van taggen: @studiosociaal. In alle andere gevallen volstaat het vermelden van ‘studio sociaal’ en/of een directe link naar de website van studio sociaal. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan.

 

Artikel 7: Auteursrecht 

Beeldmateriaal wordt beschouwd als artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf.

Zonder de schriftelijke toestemming van studio sociaal is het niet toegestaan de verstrekte foto’s/documentatie/informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van
opdrachtgever gebruikt worden.

 

Artikel 8: facturatie 

De facturen van studio sociaal zijn betaalbaar aan haar adres, behoudens andersluidende afspraak tussen partijen. Wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking van deze regel. De prijs is betaalbaar op de vervaldag van de factuur, behoudens andere vermelding op de factuur. Een disconto voor onmiddellijke betaling wordt enkel verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen tussen de partijen.

Bij niet-betaling op vervaldag van de factuur wordt een verwijlintrest van 2% per maand aangerekend, vanaf de vervaldatum, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De interest voor een begonnen maand wordt aangerekend voor een volle maand. Bovendien zal het bedrag van elke factuur, die niet op de vervaldag betaald is, verhoogd worden met 15 procent, met een minimumwaarde van 75 euro. Deze vergoeding dient tot dekking van de bijkomende administratiekosten die deze wanbetaling teweeg brengt en wordt door de opdrachtgever vrijwillig en onherroepelijk aanvaard.

Vanaf de factuurdatum beschikt de opdrachtgever over 7 dagen om bij aangetekend schrijven alle opmerkingen of klachten te richten aan het adres van studio sociaal. Laattijdige opmerkingen of klachten zijn niet geldig, tenzij studio sociaal schriftelijk aanvaard deze te behandelen.

 

Artikel 9: Geschillenregeling

Al onze overeenkomsten worden geacht te zijn afgesloten te Antwerpen en zijn onderworpen aan het Belgisch Recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen studio sociaal en de opdrachtgever.